Algemene Voorwaarden

Huishoudelijk regelement & algemene voorwaarden

Doel

Het doel van de vereniging is de leden kennis van wijn, wijnbouw en wijncultuur bijbrengen en sociale eenheid te creëren voor de leden. Daartoe organiseert zij proeverijen, reizen en andere evenementen.

Lidmaatschap

1. Lidmaatschap staat open voor alle studenten die te Leeuwarden een HBO opleiding volgen. Alle proeverijen worden in de Nederlandse taal gepresenteerd.

2. Het is voor leden die niet verbonden zijn met Stenden University niet mogelijk een bestuursfunctie binnen wijnvereniging Dionysus te bekleden.

3. De aanmelding is definitief als het inschrijfformulier is ondertekend.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk, een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen.

5. Het lidmaatschap houdt in dat alcoholische drank genuttigd kan worden. De leden verplichten zich tegenover de vereniging verantwoord te gedragen, omdat zij deze uitdragen in publieke aangelegenheden.

6. Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd tot weder opzeggen.

7. Lidmaatschap is slechts mogelijk voor studenten ouder dan 18 jaar.

Duur lidmaatschap

1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor het verenigingsjaar waarin het wordt aangegaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

2. Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 september tot en met 31 augustus en wordt ieder jaar automatisch met één jaar verlengd.

3. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen als bepaald in de statuten van de Vereniging, waaronder door opzegging door het lid.

Opzegging

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris die vóór 1 augustus in het bezit van de secretaris moet zijn.

2. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar,tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Het restant van de betaalde contributie over het lopende verenigingsjaar blijft verschuldigd en wordt niet terug betaald.

Contributie 

1.  Leden zijn verplicht een contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld, met goedkeuring door de leden op de Algemene Vergadering.

2. De algehele machtiging geeft de penningmeester het recht vorderingen op leden, waaronder de contributie, automatisch te incasseren. Dit zal doorgaans aan het begin van het collegejaar worden geïncasseerd op een door het bestuur aan te geven datum. In overleg met de penningmeester is het mogelijk om in maximaal twee termijnen te betalen.

3. Bij het niet voldoen aan deze verplichting kan aan geen enkel verenigingsevenement of –bijeenkomst worden deelgenomen. Bij termijnbetaling zal ontzegging van deelname pas van kracht worden na het niet betalen van de 1e termijn.

4. De contributie kan slechts worden betaald door automatische incasso. Tenzij anders bepaald in overleg met het bestuur van ‘Wijnvereniging Dionysus’.

5. Wanneer het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in de statuten mocht eindigen in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie geheel verschuldigd door het lid, tenzij het bestuur anders besluit.

Leden

1. Alle leden zijn gerechtigd om aan alle activiteiten deel te nemen en om gebruik te maken van de faciliteiten die de vereniging biedt.

2. Er wordt van leden verwacht dat zij zich gepast gedragen als zij in combinatie met of namens de vereniging naar buiten treden. (Stenden University, Spinoza, Shooters, Red e.d.). Mocht hier geen gehoor aan gegeven worden, dan kan het bestuur hier een nader te bepalen sanctie opleggen.

Activiteiten

1. Men dient zich voor elke proeverij aan te melden. Dit kan enkel en alleen via e-mail voor een door het bestuur aangegeven deadline. Alleen op deze manier heeft men recht op deelname van een proeverij. Wanneer er vaker dan een maal geen gehoor aan een aanmelding wordt gegeven behoudt het bestuur zich het recht voor het lid hiervoor tot de orde te roepen.

2. Als een lid zich heeft aangemeld voor een proeverij dient deze op de afgesproken tijd (deze zal tijdig via de e-mail kenbaar worden gemaakt) aanwezig te zijn om zodoende ontzegging tot de activiteit te voorkomen. Afmelding dient minstens … voor de proeverij te geschieden.

Introducés

1. Het is de leden toegestaan, mits in overleg met het bestuur, introducés mee te nemen.

2. Voor introducés gelden dezelfde richtlijnen wat betreft aanmelden als voor leden. Aanmelding dient te geschieden voor de door het bestuur vastgestelde deadline.

3. Het tarief voor introducés die willen deelnemen aan een proeverij bedraagt 15,-.

Aansprakelijkheid

1. De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid verband houdende met haar activiteiten uit. In het bijzonder is de vereniging niet verantwoordelijk voor de gevolgen van alcohol gebruik door haar leden.

Sponsors

1. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier ga ik ermee akkoord dat mijn naam en adresgegevens beschikbaar worden gesteld aan de sponsoren van Wijnvereniging Dionysus, tenzij ik daar schriftelijk bezwaar tegen maak. Wijnvereniging Dionysus heeft de plicht om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van deze gegevens zal worden gemaakt.

2. Leden van de vereniging hebben recht op 15% korting bij aankoop van wijnen bij Wijnkoperij Wielinga bij vermelding van lidmaatschap.

3. Leden van de vereniging hebben recht op 15% korting op eten bij Sems bij vermelding van lidmaatschap.